Strafrecht

 

Voor zowel daders als slachtoffers treden wij op voor de politierechtbank, correctionele rechtbank, hof van assisen, strafuitvoeringsrechtbank etc.

Sinds 1 januari 2012 heeft een verdachte recht op bijstand van een advocaat tijdens zijn verhoor bij de politie.

Dit recht op bijstand van een raadsman kwam er naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, beter gekend als het Salduz-arrest.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens overwoog dat artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens eist dat een verdachte toegang tot een raadsman moet krijgen vanaf het moment dat de ondervraging door de politie begint.

Het Belgisch strafprocesrecht werd in overeenstemming gebracht met het Salduz-arrest door de Wet van 13 augustus 2011 en trad in werking op 1 januari 2012.

Enkele concrete elementen uit de wet zijn onder andere het feit dat een verdachte die van zijn vrijheid beroofd is de gelegenheid heeft 30 minuten te overleggen met zijn advocaat vooraleer hij een verklaring aflegt aan de politie. Tijdens het daaropvolgende verhoor blijft de advocaat aanwezig en mag die bemerkingen maken op de gang van zaken. Het politieverhoor kan worden onderbroken voor een bijkomend overleg van 15 minuten.

 

Wat dient u te doen als u wordt verhoord?

Een verdachte, die van zijn vrijheid werd beroofd, heeft tijdens het verhoor bij de politie en onderzoeksrechter recht op bijstand van een raadsman.

Indien men u van uw vrijheid heeft beroofd en de politie u wenst te verhoren, zal men u vragen of u bijstand wenst van een advocaat. Zo u dit wenst, kan u voorgesteld worden beroep te doen op een advocaat van de permanentiedienst. U heeft echter ook het recht om te worden bijgestaan door een advocaat naar uw keuze.

Indien u door één van onze advocaten wenst te worden bijgestaan is het van belang dat u dit onmiddellijk ter kennis brengt aan de politie. Zij zullen ons dan contacteren om aanwezig te zijn bij het verhoor.

Voorafgaand aan het verhoor is er nog de mogelijkheid om overleg te plegen met uw advocaat. Op dat ogenblik kan besproken worden of het aangewezen is om een verklaring af te leggen. U bent immers niet verplicht om een verklaring af te leggen. U kan zich beroepen op uw zwijgrecht.